ОСНОВНА ШКОЛА „ХЕРОЈ СРБА“

Осипаоница

  • Povećaj veličinu teksta
  • Podrazumevana veličina teksta
  • Smanji veličinu teksta

Тимови

El. pošta Štampa PDF

 

 

СТРУЧНИ АКТИВИ, ВЕЋА  И ТИМОВИ

 

Педагошки колегијум

 

Директор                        

Педагог

Координатори Стручних већа за област предмета

Координатори Одељењских већа

Координатор Актива за школско развојно планирање

Координатор актива за развој школског програма

 

 

Директор                      

Педагог

Координатори Стручних већа за област предмета

Координатори Одељенских већа

Информатичар

 

Годишњи извештај о раду школе

 

 

Израда Годишњег плана рада школе

 

 

Директор

Педагог

Координатори Одељењских већа

Координатори Стручних већа из области предмета

Информатичар

 

 

 

 

 

 

 

Стручни актив за Развојно планирање

1. Ивана Јанковић– координатор

2. Сања Станковић

3. Марија Аранђеловић

4.  директор школе

5. педагог школе

6.  Снежана Николић – представник Савета родитеља

7. Ђорђа Перовић - Ученички  парламент

8. Дејан Новаковић  - лок.самоуправа

 

 

Стручни актив за Развој школског програма

1.Јелена Радовановић – координатор

2. Виолета Стевановић

3.Ненад Станојевић

4.Мирјана Илић

5.Гордана Пантић

6. Педагог

7. Директор

 

 

 

Тим за заштиту  од дискриминације,  насиља, злостављања и занемаривања

1.Жељана Спасић – координатор

2.Педагог

3.Сања Станковић

4.Бојан Маринковић

5.Милан Бајкић

6. Дејан Петровић

7. Директор

По потреби се могуи укључити чланови за конкретне ситуацује(из реда ученичког парламента, локалне самоуправе, стручњаци  за поједина питања

 

Тим за самовредновање

 

1. Тања Мицић – координатор

2. Слађана Марјановић

3.Марина Рајчетић

4. Мирјана Илић

5. Наташа Антић

6. Педагог

 

 

 Тим за спортске активности

 

1.Бојан Маринковић – координатор

2.Војислав Томић

3.Јелена Живановић

4.Сања Станковић

5.Дејан Петровић

6. Слађана Марјановић

7.Ненад Станојевић

 

Тим за инклузивно образовање

 

1.Педагог – координатор

2.Одељењске старешине разреда који иамју ученике по ИОП-у

 

Тим за подршку ученицима

 

1.Весна Јеремић– координатор

2.Одељењске  старешине

3.Предметни наставници

4.Наставници разредне наставе

5.Педагог

6.Директор

по потреби укључити и Центар за социјални рад, Интерресорну комисију, школу за ученике са посебним потребама у Вранову, друге школе

 

 

Тим за професионални развој                                                      

 

1.Педагог

2.Одељењске  старешине седмог и осмог разреда

3.Директор

 

 

 

Тим за културну делатност

 

1 Тања Мицић. - координатор

2. Марија Аранђеловић

3 Биљана Јовановић

 

4..Весна Пантић

5.Снежана Маринковић

6. Марија Филиповић

7. Јелена Живановић

 

 

 

Тим за заштиту животне средине

 

1.Весна Јеремић

2.Љиљана Антић-координатор

 

 

 

 

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништво

 

1.Марија Аранђеловић -координатор

2.педагог

3.директор

4.Бојан Маринковић

5.Јелена Живановић

6.Ивана Бркић

7.Дејан Петровић

8.Ивана Бркић

 

 

Тим за обезбеђивање квалитета и развој школе

 

1.Милан Бајкић -координатор

2.Виолета Стевановић

3.Биљана Јовановић

4.Педагог

5.Представник родитеља-Стевановић Биљана

6.Представник парламента- Ђорђа Перовић

7.Маја Николић

 

Координатори Стручних већа за област предмета

 

Стручно веће  природних наука- Гордана Пантић

Стручно веће  друштвених наука- Милан Бајкић

Стручно веће  ликовне и музичке културе и вештина- Снежана Маринковић

 

 

Координатори Одељењских већа

 

Разредна настава – Наташа  Антић

Предметна настава – Марија Бојић

 

 

Kooрдинатори ученичких организација

Ђачки парламент- Јелена Радовановић

Црвени крст-Весна Пантић

Дечји савез – Виолета Стевановић

 

Здравствена превенција Маја Николић

 

 

 

Комисија за организацију завршног испита

Директор

Секретар

Разредне старешине осмог разреда

Разредни старешина седмог разреда

Информатичари – Мирјана Илић, Марина Рајчетић

 

 

Вођење записника Наставничког већа

 

 Ивана Бркић

 

Вођење Летописа школе

 

1.Ивана Јанковић

2. Љиљана Антић

 

 

Задужени за  кабинете

 

Фискултурна сала: -  Бојан  Маринковић

Кабинет информатике  - Мирјана Илић

Кабинет за биологију-Весна Јеремић

 

 

Тим за безбедност школе

1.директор

2.секретар

3.домар

4.теткица

5.Бојан Маринковић

6.Дејан Петровић

7.Милан Бајкић

 

 

СТРУЧНА ВЕЋА, АКТИВИ, ТИМОВИ

 

 

 

ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ

 

Директор                       

Педагог

Координатори Стручних већа за област предмета

Координатори Одељењских већа

 

 

Директор                     

Педагог

Координатори Стручних већа за област предмета

Координатори Одељенских већа

Информатичар

Годишњи извештај о раду школе

 

 

Израда Годишњег плана рада школе

                                      

Директор

Педагог

Координатори Одељењских већа

Координатори Стручних већа из области предмета

Информатичар

 

 

Стручни актив за Развојно планирање

1. Ивана Јанковић– координатор

2. Сања Станковић

3. Србиста

4. Директор 

5.Педагог

6. -  Савет родитеља

7. - Ученички  парламент

8.  -лок.самоуправа

 

 

 

 

Стручни актив за Развој школског програма

 

1.Јелена Радовановић – координатор

2. Виолета Стевановић

3.Ненад Станојевић

4.Мирјана Илић

5.Мирослав Јовановић

6. Педагог

7. Директор

 

 

 

 

 

 

 

Тим за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања

 

1.Слађана Марјановић – координатор

2.Педагог

3.Дејан Петровић

4.Бојан Маринковић

5.Милан Бајкић

6. Алекса Станковић

7. Директор

 

            Тим за самовредновање

 

1. Тања Мицић - координатор

2. Жељана Спасић

3.Марина Рајчетић

4. Мирјана Илић

5. Наташа Антић

6. Педагог

7.Гордана Пантић

                                                   

 

 Тим за спортске активности

 

1.Бојан Маринковић – координатор

2.Војислав Томић

3.Сања Станковић

4.Радојица Ђорђевић

5.Дејан Петровић

6. Србијанка Стојковић

7.Ненад Станојевић

 

  Тим за инклузију

 

1.Педагог – координатор

2. Сања Станковић

3.Виолета Стевановић

4.Весна Јеремић

5. Ивана Јанковић

6. Слађана Марјановић

7. Наташа Антић

 

Тим за подршку ученицима

 

1.Жељана Спасић– координатор

2.Одељењске  старешине

3.Предметни наставници

4.Наставници разредне наставе

5.Педагог

6.Директор

·         по потреби укључити и Центар за социјални рад, Интерресорну комисију, школу за ученике са посебним потребама у Вранову, друге школе

 

 

 

 

 

 

 

Тим за професионалну оријентацију                                                       

 

1.Педагог

2.Одељењске  старешине седмог и осмог разреда

3.Директор

 

 

Тим за културну делатност

 

2. Мирјана Радојичић - координатор

3. ТањаМицић

4. Србиста

5. МарјановићСлађана

6.МирјанаРадојичић

7.ВеснаПантић

8.СнежанаМаринковић

9. Марија Филиповић

 

 

Тим з азаштиту животне средине

 

1.Весна Јеремић

2.Љиљана Антић

                                                                              

 

Координатори Стручних већа за област предмета

 

Стручно веће  природних наука- Гордана Пантић

Стручно веће  друштвених наука- Милан Бајкић

Стручно веће  ликовне и музичке културе и вештина- Марија Филиповић

 

 

 

Координатори Одељењских већа

 

Разредна настава – Мирјана Радојичић

Предметна настава – Алекса Станковић

 

 

 

Kooрдинатори ученичких организација

Ђачки парламент- Јелена Радовановић

Црвени крст-Весна Пантић

Ђачка задруга – Сања Станковић

Дечји савез – Виолета Стевановић

Здравствена превенција – Наташа Антић

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комисија за организацију завршног испита

Директор

Секретар

Разредне старешине осмог разреда

Педагог

Информатичар – Мирјана Илић

 

 

 

 

  Вођење записника Наставничког већа

 

 

Јелена Радовановић ( Ивана Бркић)

 

 

 

Вођење Летописа школе

 

1.Ивана Јанковић

2. Љиљана Антић

 

 

 

Задужени за Дневнике посебних облика рада

 

5.разред – Марина Рајчетић

6.разред – Милан Бајкић

7.разред – Гордана Пантић

8.разред – Алекса Станковић

 

 

 

Задужени за  кабинете

 

Фискултурна сала: -  Бојан  Маринковић

Кабинет информатике  - Мирјана Илић

Кабинет за биологију-Весна Јеремић

 

 

 

 

Poslednje ažurirano četvrtak, 20 februar 2020 23:16  

Претрага